За нас
Капацитет
Области на специализация
За контакти
Проекти
Екологично законодателство
Новини
Връзки
За печат

 


 
Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия уеб - сайт се носи единствено от Сдружение “България в Европа” и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяваща позицията на Европейския съюз.

This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this web site is the sole responsibility of “Bulgaria in Europe” Association and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.