За нас
Проекти
Проект: “Oпазване и подобряване на околната среда в транс-граничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци”
Проект: BG 2004/016-785.01.02.01.009 “Съвместни усилия за опазване и подобряване здравето на населението в пограничния регион около поречието на река Тимок”
Проект: BG 2004/016-785.01.01.01-04 “Подкрепа за разработването на проекти чрез въвеждане на екологично чисто земеделие”
За проекта
Дейности
За програмата
База данни
Проект: № DRP-NG-BG-II-11 “Създаване на информационно-обучителен център в град Видин”
Проект “Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие”
Проект “Съвместна промоция на биологично пчеларство”
Проект “Трансгранични решения за трансгранични проблеми”
Проект “Пчеларство без граници”
Проект “Пчеларство без граници-II”
Екологично законодателство
Новини
Връзки
За печат

 


 
Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия уеб - сайт се носи единствено от Сдружение “България в Европа” и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяваща позицията на Европейския съюз.

This web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this web site is the sole responsibility of “Bulgaria in Europe” Association and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.