Закон за опазване на околната среда
(обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 77 от 27.09.2005 г.)
Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 104/1999 г., последно изменение ДВ бр. 48 от 10.06.2005 г., в сила от 10.06.2005 г.)
Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г. кн. 8/2004 г., стр. 387
Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Закон за водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г)

Правилници

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (обн.ДВ, бр.10/2002 г.)
Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (обн. ДВ, бр.39/2002 г.)
Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на бaсeйновите съвети (обн. ДВ, бр.25/2003 г.)

Наредби

Наредба № 1 от 7.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (обн. ДВ, бр.57/2000 г.)
Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ, бр.87/2000 г.)
Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.)
Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (обн. ДВ, бр.88/2000 г.)
Наредба № 5 от 8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр.95/2000 г.)
Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ, бр.97/2000 г.)
Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ, бр.98/2000 г.)
Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (обн. ДВ, бр.10/2001 г.)
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр.30/2001 г.)
Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн. ДВ, бр.66/2001 г.)
Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане (обн. ДВ, бр.25/2002 г.)
Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ, бр.63/2002 г.)