http://www.moew.government.bg/ - Министерство на околната среда и водите

http://riosvmon.net-surf.net/ - РИОСВ Монтана

http://www.dunavbd.org/ - Басейнова Дирекция Дунавски район

http://local.bg.eea.europa.eu/ - Европейска агенция за околна среда

http://www.evropa.bg/bg/del/ - Делегация на Европейската комисия в България

http://www.government.bg/ - Министерски съвет на РБ

http://www.mi.government.bg/ - Министерство на икономиката и енергетиката

http://www.minfin.government.bg – Министерство на финансите

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp - Министерство на труда и социалната политика

http://www.mjeli.government.bg/ - Министерство на правосъдието

http://www.mrrb.government.bg/ - Министерство на регионалното развитие и благоустройство

http://www.mc.government.bg/ - Министерство на културата

http :// www.nsz.government.bg/ - Агенция по заетостта

http://www.europeum.org/ - Институт за европейски политики

http://www.coe.int/ - Съвет на Европа

http://www.evroportal.bg/index.php - Евро портал

http://www.rec.bg/ - РЕЦ за ЦИЕ