НОВИНИ

 

***

 

 

slik1slik2

slik2 1

гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 1, ет. 2, тел./факс 094601699, 0889522398, email: bgeu@mail.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 

Сдружение „България в Европа“ има удоволствието да Ви информира, че в периода октомври – ноември 2023 год. в 2 училища от област Видин се проведоха серия от открити уроци под надслов“Активни граждани за чист ваздух“.

Проведоха се общо 15 открити урока, в които участие взеха близо 350 деца и младежи.

Събитията бяха проведени с прилагането на утвърдени подходи като презентации, ролеви игри, референдум, решаване на практически казуси. Представен бе проект „Активно гражданство за чист въздух“, коментираха се възможностите за активно гражданство, споделяше се мнение за чистотата на атмосферния въздух, дискутираха се наболели казуси и проблеми.

Откритите уроци се проведоха в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Проектът се изпълнява от Сдружение „България в Европа“ и Сдружение за Регионална Инициатива и има за цел да се повиши сътрудничеството и взаимодействието между публичната администрация, гражданите и бизнеса при формирането, прилагането и наблюдението на местните екологични политики с фокус върху опазване чистотата на атмосферния въздух.

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

www.eufunds.bg

 

 

 

***

 

 

slik1slik2

slik2 1

гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 1, ет. 2, тел./факс 094601699, 0889522398, email: bgeu@mail.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Ден на отворените врати в Община Видин

 

На 20 октомври 2023 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на шестия етаж на Община Видин се проведе Ден на отворените врати, по време на който видинската общественост имаше възможност да се запознае отблизо с работата и функционирането на отдел „Екология, инфраструктура, инженерни мерки и съоръжения“. Гражданите отправяха своите питания и споделяха мнение за чистотата на атмосферния въздух, коментираха се наболели казуси и проблеми, обсъдиха се възможностите за подобряване на мерките и дейностите, реализирани от администрацията за осигуряване качеството на въздуха в общината.

Реализирането на мероприятието допринесе за повишаване на доверието на обществеността към работата на администрацията и провежданите екологични политики, за подобряване на обществената осведоменост и за насърчаване на гражданското участие в процесите на взимане на решения и прилагане на политики и законодателство с фокус върху опазването на околната среда и осигуряване качество на атмосферния въздух.

Денят на отворени врати се проведе в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Проектът се изпълнява от Сдружение „България в Европа“ и Сдружение за Регионална Инициатива и има за цел да се повиши сътрудничеството и взаимодействието между публичната администрация, гражданите и бизнеса при формирането, прилагането и наблюдението на местните екологични политики с фокус върху опазване чистотата на атмосферния въздух.

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

www.eufunds.bg

 

 

 

 

***

 

 

slik1slik2

slik2 1

гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 1, ет. 2, тел./факс 094601699, 0889522398, email: bgeu@mail.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Ден на отворените врати в Община Видин

 

На 20 октомври 2023 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на 6. етаж на Община Видин ще се проведе Ден на отворените врати, по време на който видинската общественост ще има възможност да се запознае отблизо с работата и функционирането на отдел „Екология, инфраструктура, инженерни мерки и съоръжения“. Гражданите ще могат да отправят въпроси и предложения за подобряване на мерките и дейностите, реализирани от Община Видин за осигуряване качеството на атмосферния въздух и да споделят за проблеми, свързани с качеството на въздуха в общината.
Целта на мероприятието е да се повиши доверието на обществеността към работата на администрацията и провежданите екологични политики на местно ниво, да се подобри обществената осведоменост и да се насърчи гражданското участие в процесите на взимане на решения и прилагане на политики и законодателство с фокус върху опазването на околната среда и осигуряване качество на атмосферния въздух.
Денят на отворени врати се провежда в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Проектът се изпълнява от Сдружение „България в Европа“ и Сдружение за Регионална Инициатива и има за цел да се повиши сътрудничеството и взаимодействието между публичната администрация, гражданите и бизнеса при формирането, прилагането и наблюдението на местните екологични политики с фокус върху опазване чистотата на атмосферния въздух.

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

www.eufunds.bg

 

***

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 Г.

 

ОБОБЩЕН МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ МЕСТНАТА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 Г.

 

***

 

 

slik1slik2

slik2 1

гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 1, ет. 2, тел./факс 094601699, 0889522398, email: bgeu@mail.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

 

Сдружение „България в Европа“ и Сдружение за регионална инициатива имат удоволствието да Ви информират, че на 03.02.2023 г. в конферентната зала на Търговско-промишлена палата Видин се проведе обучение на доброволците, които ще осъществяват гражданско наблюдение по проект BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“.
По време на обучението доброволците се запознаха с приложимата правна рамка на местно ниво и с разработеното ръководство за провеждане на гражданско наблюдение в сферата на опазване и подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Видин. Представиха се образците и формулярите, които ще се попълват при реализираните наблюдения.
Гражданското наблюдение е утвърдена форма за участие на гражданите в процеса на мониторинг на политики и законодателство, упражнявани от публичната администрация. Целта на прилагането му върху дейността на администрацията е да се повиши прозрачността, публичността, отчетността, етиката и доверието от страна на гражданите и бизнеса, да се създаде открито и отговорно управление.

В резултат на реализирането на проект „Активно гражданство за чист въздух“ и в частност на гражданското наблюдение се очаква да се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите, да се увеличи активността на гражданското общество при формулирането, изпълнението и мониторинга на местните политики в сектор „Въздух“, да се отправят конкретни препоръки за подобряване на политиките по опазване и подобряване на въздуха и да се повиши доверието към работата на местната администрация.

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

www.eufunds.bg

 

 

 

***

 

СБОРНИК ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНИТЕ ДО МОМЕНТА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФОРМУЛИРАНИТЕ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОТО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА (КАВ)

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ)

 

 

 

 

***

 

12

 

1

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“,
финансиран по Оперативна програма „Добро управление“,
процедура BG05SFOP001-2.025

 

ОБЯВА


Сдружение за Регионална Инициатива и Сдружение „България в Европа“ гр. Видин в качеството си на изпълнители на проект BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“ набират доброволци по проекта за Община Видин за периода декември 2022 г. – октомври 2023 г.
Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на институциите, отговорни за прилагане на местните политики по осигуряване качество на атмосферния въздух.
Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са служители в институциите, ангажирани с планиране, прилагане и мониторинг на местните политики в сектор „Въздух“ - обект на гражданско наблюдение, и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд.
Проектът има за цел да се повиши сътрудничеството и взаимодействието между администрацията, бизнеса и гражданите в процесите на формиране и мониторинг на политиките по контрол, управление и поддържане качеството на атмосферния въздух на територията на Община Видин.
Проектът се фокусира върху изграждането на успешно междусекторно партньорство в сферата на опазване чистотата на въздуха чрез реализиране на гражданско наблюдение на местната политика по опазване качеството на атмосферния въздух, провеждане на проучване, анализ и оценка на прилаганите към момента мерки на местно ниво, формулиране на препоръки, създаването на местен Обществен съвет в сектор „Въздух“ и провеждане на широка информационна кампания.
При проявен интерес, моля изпращайте попълнено заявление за участие и автобиография в срок до 25 ноември 2022 г. на следните адреси:

Гр. Видин 3700, ул.  „Цар Симеон Велики“ 1, ет. 2, оф. 9, или на e-mail: sri@mail.bg  или bgeu@mail.bg.

 

 

 

***

 

slik1slik2

 

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0051
„АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ“

 

 ГЛАВНА ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯТА, БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИТЕ ПО КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 59 977, 80 ЛВ.,
В Т.Ч. 50 981, 13 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И 8 996, 67 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

 

НАЧАЛО: 12.08.2022 Г.

КРАЙ: 12.11.2023 Г.

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0051 „Активно гражданство за чист въздух“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

www.eufunds.bg

 

***

 

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

 

На 30.11.2021 г. Сдружение „България в Европа” приключи реализирането на проект „Повишаване на гражданското участие на младото поколение по теми от обществена значимост“. Проектът беше насочен към ученици, младежи, учители, педагогически персонал, родители и др. и имаше за цел да се повиши гражданската активност сред младото поколение по теми от обществена значимост на екологична тематика.

В рамките на инициативата беше проведена серия от открити уроци в училища във Видинска област с цел повишаване на гражданската активност сред младото поколение на различни екологични теми: опазване на водите и на река Дунав, намаляване на отпадъците и разделното им събиране и рециклиране и др. Инициативата допринесе за повишаване на активното гражданско участие в решаването на актуални екологични въпроси и повишаване на доверието в обществените институции, провеждащи екологични дейности и ангажирани с формирането и прилагането на екологичното законодателство в региона.

 

 

***

 

 

Продължава сътрудничеството между сръбските и българските пчелари

 

На 07. 11. 2020 г-н Родолюб Живадинович, председател на СПОС (Савез Пчеларских Организациja Србиje) бе гост и лектор на Пчеларско дружество "Димитър Балев". С искрената надежда, че това е само първото от много следващи гостувания, благодарим на господин Живадинович, който наред с всичките си останали качества е и изключителен лектор, обаятелен и изчерпателен. Срещата не би се състояла без любезното съдействие на дългогодишния приятел на Пчеларско дружество "Димитър Балев" г-н Славко Лукович, председател на СПОС- Неготин и член на изпълнителния съвет на СПОС. И не на последно място, благодарности на нашите приятели от Монтана и Берковица, които уважиха лекторията. В контекста на срещата бяха спазени всички противоепидемични мерки и препоръки на здравните власти на Република България, благодарим на колегите за отговорното отношение!

 

 

 

 

*** 

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

 

Сдружение „България в Европа” има удоволствието да Ви информира, че днес, 10.07.2020 г. приключи изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0167 „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009. Проектът бе с продължителност 18 месеца и се изпълни в партньорство със Сдружение за Регионална Инициатива.

Проектът имаше за цел да се повиши гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките по управление на отпадъците в региона на Видин. В рамките на проекта бяха проведени редица дейности, имащи за цел да се повиши доверието на гражданите към местната администрация и да се повиши качеството на предоставяната публична услуга по управление на отпадъците. Проведе се проучване, анализ и оценка на текущото ниво на участие на гражданското общество в местните екологични политики, въз основа на който се разработиха препоръки и план за действие за прилагането им. В периода юни 2019 г. – март 2020 г. се провеждаше гражданско наблюдение върху политиката по управление на отпадъците в Община Видин, като ежемесечно се изготвяха обобщени доклади от проведените наблюдения, а в края – един окончателен доклад, даващ цялостна информация за резултатите от провежданото наблюдение. Разработиха се препоръки за подобряване на средата за гражданско участие, които бяха предоставени на местната администрация. След началото на проекта се формира Консултативен съвет по управление на отпадъците в Община Видин, който регулярно заседаваше и обсъждаше конкретни казуси, свързани с услугата по управление на отпадъците. Паралелно с тези дейности се проведе информационна кампания, имаща за цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в политиката по управление на отпадъците. Тя включваше провеждането на 25 открити урока с участието на над 500 деца и младежи от Видинските училища, провеждането на Дни на отворените врати в Община Видин и на конференция на тема „Местна власт и граждани – заедно по пътя към нулеви отпадъци“.

 

***

 

Наръчник за гражданско участие в политиките по управление на отпадъци

 

Препоръки за подобряване на средата за гражданско участие

   

***

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

 

КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕСТНА ВЛАСТ И ГРАЖДАНИ – ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ КЪМ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ“

 

Сдружение за Регионална Инициатива съвместно със Сдружение „България в Европа“ има удоволствието да Ви информира, че на 20.02.2020 г. в Търговско-промишлена палата, гр. Видин, ул. „Цар Александър II“, № 19 – 21 се проведе конференция на тема „Местна власт и граждани – заедно по пътя към нулеви отпадъци“. Събитието се реализира в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0167 „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

В конференцията се включиха представители на общинска и областна администрации във Видин, Регионално депо за битови отпадъци Видин, екологични и браншови организации, бизнес, медии и граждани, заинтересовани по темите, свързани с управлението на отпадъци и опазването на околната среда.

По време на събитието бяха презентирани постигнатите до момента резултати от реализирането на проекта, представиха се и се обсъдиха разработените препоръки и план за действие за прилагането им, дискутираха се резултатите от осъществяваното гражданско наблюдение върху управлението на отпадъците в Община Видин, коментираха се възникнали проблеми и казуси. В унисон със съвременните потребности от въвеждане на кръгова икономика на местно ниво, се обсъдиха потенциала и необходимите действия за преход към политика по нулеви отпадъци и възможностите за включване на Община Видин в мрежата “Zero Waste Europe”. Обсъдиха се възможните съвместни действия между публична администрация, бизнес, неправителствен сектор и граждани в сферата на управлението на отпадъци в общината.

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, съ-финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 

***

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

 

Дни на отворените врати в Община Видин

 

В периода 9 – 13 декември 2019 г. в Община Видин ще се проведат Дни на отворените врати, по време на които видинската общественост ще има възможност да се запознае отблизо с работата и функционирането на общинското звено по екология и опазване на околната среда, да отправя въпроси или да подава сигнали за нарушения при предоставянето на публичната услуга по управление на отпадъците. Целта на мероприятието е да се повиши доверието на обществеността към работата на администрацията и провежданите екологични политики на местно ниво, да се подобри обществената осведоменост и да се насърчи гражданското участие в процесите на взимане на решения и прилагане на политики и законодателство с фокус върху опазването на околната среда. Дни на отворените врати се провежда в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците", съфинансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

 

За контакти:
Петър Младенов
Сдружение „България в Европа“
тел.: 0889522398; тел./факс: 094601699
e-mail: bgeu@mail.bg 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, съ-финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 

***

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

 

Граждански наблюдатели сезират новия кмет на Община Видин за нерегламентирани сметища

 

В периода юни – септември 2019 г. екипи от 10 граждански наблюдатели идентифицираха дългосрочно съществуващо нерегламентирано сметище в района на ул. „Владикина“ № 46, в ж.к „Плиска“ в град Видин, както и такива в покрайнините на малките населени места от общината. Днес с резултатите от извършените 15 граждански наблюдения бяха запознати членовете на Консултативния съвет, създаден по проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците", съфинансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Ситуацията в момента със сметището на улица „Владикина“ 46 е нетърпима, поради разлагащите се и безразборно разхвърлени хранителните отпадъци, които привличат бездомни кучета, гризачи, а през летния сезон - и влечуги. Има няколко случая на нападнати граждани. Освен хранителни отпадъци, в района на главната улица, се събират и струпват и стари мебели и други предмети от незаконно самонастанилите се 2 бездомни лица. Въпреки многократните опити за разрешаване на проблема, лицата проявяват агресия, заплашват живущите със саморазправа и подпалване на събраните отпадъци. За нарушаването на обществения ред нееднократно са сезирани органите на реда.

„Проблемът със сметището и незаконно настанилите се лица през последните месеци ескалира и към момента може да бъде разрешен само с компетентни и координирани съвместни действия на социалните служби, община Видин, собствениците на имота и органите на реда“, подчерта г-жа Мария Великова, ръководител на екипа от граждански наблюдатели по проекта.

С писмо - подписка № АО-02-06-146(3) от 25.04.2019 г. от страна на живущите в района за проблема е сезирана Община Видин. Подписката е подкрепена от 30 граждани, които подчертават, че животът и здравето им са застрашени.

За наличието на нерегламентирани сметища са уведомени екипите от доброволци по време на наблюденията в някои от по-малките населени места от община Видин – нерегламентирано изхвърляне е налице в покрайнините на селата, поради факта, че честотата на събиране на битовия отпадък не отговаря на нуждите на потребителите. Необходимо е графикът да се оптимизира съобразно нуждите на населението. Причина за нерегламентираното изхвърляне е и недостатъчният брой на контейнери за битови отпадъци.

Гражданските наблюдения се осъществяват на база специално разработена методология в рамките на проекта, за провеждане на гражданско наблюдение върху политиката по управление на отпадъците в Община Видин. В рамките на методологията са обособени следните пилотни зони за наблюдение:

Зона 1 - Крайдунавски парк, туристическа и пешеходна зона – по ул. „Баба Вида“ и ул. „Градинска“, пл. „Бдинци“, пристанищна зона, Речна гара;

Зона 2 - земеделски пазар /всяка събота/ в района на магазин LIDL, магазин LIDL, 2 бр. бензиностанции, парк „Владикина бахча“, западна промишлена зона ;

Зона 3 – районът на Общински пазар Видин и търговски обекти в и около него, ул. „Пазарска“, Областна дирекция на МВР Видин, „Пазар капия“, кв. „Калето“;

Зона 4 – районът на бивш ОКС (Окръжен кооперативен съюз) и търговски обекти и складове в и около него, автомивка, района на ул. „Горазд“, кв. „Химик“, района на ЖП гара Видин;

Зона 5 – други населени места извън общинския център;

Зона 6 – други зони, в които текущо възникнат екологични казуси по време на осъществяване на гражданското наблюдение.

Проектът се изпълнява от Сдружение „България в Европа“ и Сдружение за Регионална Инициатива със съдействието на общинска и областна администрации, Регионално депо за битови отпадъци Видин, организации, включени в цикъла по управление на отпадъците на територията на Община Видин, браншови и неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни на местно ниво.

 

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, съ-финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

 

***

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

 

Жителите на видинския квартал „Плиска“ и доброволци  от Сдружение „България в Европа“ се събраха на  флашмоб – „Направи си селфи на незаконно сметище“ с  цел да привлекат вниманието на отговорните институции и обществеността към незаконно сметище на улица „Владикина“ № 46 в гр. Видин. Акцията беше част от националната кампания „Да изчистим България заедно“ 2019 г. Събраните отпадъци от района са предимно от дългосрочно съществуващото незаконното сметище.

Ситуацията в момента със сметището е нетърпима, поради силната миризма и разнасяните от кучетата битови отпадъци в района, коментираха потърпевши.  Популацията на гризачи рязко се е повишила, което е привлякло и змии, като дължината им достига почти един метър.

За проблема е сигнализирана община Видин с писмо -подписка  № АО-02-06-146(3) от 25.04.2019 от страна на живущите на същата улица. Подписката беше  подкрепена от 30 граждани, които подчертават, че живота и здравето им са застрашени.

Ситуацията с незаконното натрупване на отпадъци /над 2 м/ става нетърпимо, поради факта че миризмата е силна и непоносима, а разлагащите се и безразборно хвърлени  хранителните отпадъци привличат бездомни кучета. Има няколко случая на нападнати граждани. Освен хранителни отпадъци, в района на главната улица, се събират и трупат  и стари мебели и други предмети от незаконно самонастанилите се 2 бездомни лица. Въпреки многокартните опити за разговори и разрешаване на проблема, лицата проявяват агресия, заплашват живущите със саморазправа и подпалване на събраните отпадъци. За нарушаването на обществения ред нееднократно е викана полиция.

С екологичния  проблем се ангажира  Сдружение „България в Европа“, което в момента изпълнява на територията на общината проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците", съ-финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

продължение на няколко месеца в рамките на проекта бяха извършени няколко граждански наблюдения в района, резултатите от които бяха детайлно описани в индивидуалните и месечни доклади, представени на отговорните институции и медиите.  Гражданското наблюдение продължава до март 2020 г., като екипите от доброволци – граждански наблюдатели са амбицирани казусът с нерегламентираното сметище на улица „Владикина“ 46 да бъде разрешен. Проблемът със сметището и незаконно настанилите се лица  през последните месеци се разраства и задълбочава и към момента може да бъде разрешен с компетенти и координирани съвместни действия  на социалните служби, община Видин, собственика на имота и органите на реда.

 

 

 

***

logo eulogo programa

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ - 14.09.2019 г.

 

Сдружение „България в Европа“ излиза с призив за включване в кампанията „Да изчистим България заедно“ и през 2019 г.

Сдружението апелира към гражданите на Област Видин на 14 септември да се включат в станалите традиционни дейности по почистване, облагородяване и подобряване на средата, в която живеем и работим.
Нека заедно да направим по-чисти, по-уютни и приятни нашите домове, улици, паркове и градини! С участието си в кампанията показваме нашата активна гражданска позиция и ангажираността си към околната среда и природата!

Екипът на Сдружение „България в Европа“ ще се включи в кампанията с акция по почистване в района на магазин Лидъл, земеделския пазар, ул. „Владикина“ и парк „Владикина бахча“! Каним и Вас да се присъедините!

На 14 септември 2019 г. заедно да помогнем на Земята да диша!

 

За контакти:
Петър Младенов
Сдружение „България в Европа“
тел.: 0889522398; тел./факс: 094601699
e-mail: bgeu@mail.bg 

 

***

 

ОКОНЧАТЕЛЕ ДОКЛАД ОТ ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 Г

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2019 Г

МЕТОДОЛОГИЯ за провеждане на гражданско наблюдение върху политиката по управление на отпадъците в Община Видин

 

 

***

 

Предоставяне на резултати от проведено проучване и анализ на местните нужди и възможностите за повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците, изготвени препоръки и екшън-план за прилагането им по проект BG05SFOP001-2.009-0167-С01 „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“:

1. Анализ

2. Препоръки

3. Екшън-план

 

 

***

 

Попълнете анкета за проучване на степента на участие на гражданското общество в процеса на формиране на политики, взимане на решения, прилагане и мониторинг на политиките по управление на отпадъците

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

За проучване на степента на участие на гражданското общество в процеса на формиране на политики, взимане на решения, прилагане и мониторинг на политиките по управление на отпадъците по Проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, съфинансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Най-учтиво Ви каним да участвате в анкетно проучване чрез попълване на този въпросник, насочен към подобряване на процесите по осведомяване, информиране, формулиране и мониторинг на политиката по управление на отпадъците в община Видин.
Като граждани, представители на гражданското общество, бизнеса, организации и институции с активна позиция, за нас е много важно Вашето мнение и виждане. Това ще спомогне да се подобрят способите за реално участие на граждани, неправителствени организации, структури на гражданското общество и бизнес в процесите на определяне и наблюдение на общинската политика по управление на отпадъците в общината.
Попълването на въпросника ще Ви отнеме 10-12 минути и ще е от съществено значение за ефективното изпълнение и завършване на проучването и получаване на коректни резултати.
Събирането и обработката на информация е в съответствие с действащите правила на законодателството, което гарантира защита на личните данни, като проучването е изцяло анонимно.
Искаме да Ви уверим, че Вашите отговори са високо ценени от екипа !
Предварително благодарим за Вашата съпричастност и съдействие!

Въпросникът за граждани, бизнес, НПО, медии и други заинтересовани лица е достъпен на адрес: https://forms.gle/Q5QC58CuSY5dL63R8  

Въпросникът институции и организации, включени в цикъла по управление на отпадъците е достъпен на адрес: https://forms.gle/dNWLC8V3RP4syg2SA

 

ОБЯВА

Сдружение „България в Европа“ гр. Видин в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“ набира доброволци по проекта за град Видин за периода май 2019 г. – март 2020 г.

Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на институциите, отговорни за прилагане на местните политики по управление на отпадъците. Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са служители в институциите, ангажирани с цикъла по управление на отпадъците - обект на гражданско наблюдение, и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд.

Проект „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“ стартира през януари 2019 г. и е с продължителност 15 месеца. Изпълнява се от Сдружение „България в Европа“ в партньорство със Сдружение за Регионална Инициатива. Проектът има за цел да се повиши гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките по управление на отпадъците. В резултат на реализирането на проекта ще се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите, ще се увеличи активността на гражданското общество и социално-икономическите партньори, ще се отправят конкретни препоръки за повишаване на гражданското участие в местните екологични политики, ще се повиши доверието към работата на местната администрация.

Повече информация за проекта можете да намерите на http://www.bgeu.biz/index.php?page=news.html. При проявен интерес, изпращайте заявление за участие и автобиография в срок до 30 април 2019 г. на следните адреси:

Гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ 1, ет. 2, оф. 9, Сдружение "България в Европа" или на e-mail: bgeu@mail.bg.

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” има удоволствието да Ви информира, че на 10.01.2019 г. стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0167 „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009. Проектът е с продължителност 15 месеца и се изпълнява в партньорство със Сдружение за Регионална Инициатива.
Проектът има за цел да се повиши гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките по управление на отпадъците в региона на Видин. В резултат на реализирането на проекта ще се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите, ще се увеличи активността на гражданското общество и социално-икономическите партньори, ще се отправят конкретни препоръки за повишаване на гражданското участие в местните екологични политики, ще се повиши доверието към работата на местната администрация.

Планираните основни дейности включват: проучване, анализ и оценка на текущото ниво на участие на гражданското общество в местните екологични политики, провеждане на гражданско наблюдение, формиране на Консултативен съвет за реализиране и мониторинг на политиките по управление на отпадъците и повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в политиката по управление на отпадъците.

 

 

 


АКТУАЛНО

 

>Компостерите - начин за екологично справяне с органичен отпадък

 

 

АРХИВ НОВИНИ

 

Tender for organising public events, Vidin district, Republic of Bulgaria

06.02.2017

"Bulgaria in Europe” Association announces competitive negotiated procedure for Organising public events, Vidin district, Republic of Bulgaria with reference number CB007.1.32.318.01 under the project “PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT IN THE CROSS-BORDER REGION THROUGH COMPOSTING OF BIODEGRADABLE WASTE INTERREG – IPA CBC” funded under Interreg – IPA CBC Programme Bulgaria – Serbia 2014-2020. Tenders must be delivered to the Contracting Authority for receipt before 08.03.2017, COB, i.e. 17.00 h. local time.

Files: td_events_01_for_publishing


 

B

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 12.11.2008 г. - 14.11.2008 г. в Комплекс „Fanty - G”, гр. Видин се проведе обучение на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочено към представители на публични и обществени институции от българо-румънския граничен регион.
Обучението се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните източници и опазване на биоразнообразието.
Основните теми, включени в обученията са: настоящ опит и най-добрите практики за екологични зелени технологии в ЕС и по света; анализ на текущото състояние на околната среда; представяне на различни видове ВЕИ - геотермална енергия, хидро-енергия, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса; роля на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за устойчивото енергийно развитие; икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на ВЕИ в България и Румъния, както и в ЕС като цяло; активно гражданско участие при използването на “зелени” технологии – ВЕИ; създаване на възможности за търсене и използване на съвместни мерки между обществения и гражданския сектор на международно ниво за съвместно използване на ВЕИ; представяне на международни документи и нормативна база, касаеща прилагането на ВЕИ и енергийно ефективни мерки: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Протокол от Киото, национално законодателство.
В рамките на проекта се провеждат серия от обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочени към граждани и НПО, публични власти, инвеститори и предприемачи. Настоящото обучение е второ от серията обучения и беше насочено към представители на публични институции и ведомства. По време на обучението се коментира как да се намалят разходите за енергопотребление и поддръжка на обществени сгради.
В предвидените по проекта дейности са включени провеждането на проучване за възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и разработването на Трансгранична стратегия за прилагане на ВЕИ.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 05.11.2008 г. - 07.11.2008 г. в Комплекс „Fanty - G”, гр. Видин се проведе обучение на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочено към граждани и представители на НПО-сектора от българо-румънския граничен регион.
Обучението се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните източници и опазване на биоразнообразието.
Основните теми, включени в обученията са: настоящ опит и най-добрите практики за екологични зелени технологии в ЕС и по света; анализ на текущото състояние на околната среда; представяне на различни видове ВЕИ - геотермална енергия, хидро-енергия, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса; роля на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за устойчивото енергийно развитие; икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на ВЕИ в България и Румъния, както и в ЕС като цяло; активно гражданско участие при използването на “зелени” технологии – ВЕИ; създаване на възможности за търсене и използване на съвместни мерки между обществения и гражданския сектор на международно ниво за съвместно използване на ВЕИ; представяне на международни документи и нормативна база, касаеща прилагането на ВЕИ и енергийно ефективни мерки: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Протокол от Киото, национално законодателство.
В рамките на проекта ще се проведат серия от обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочени към граждани и НПО, инвеститори и предприемачи, публични власти. Първото от серията обучения беше насочено конкретно към граждани и НПО. По време на обучението се коментира как да се внедряват в бита и в работата възобновяемите енергийни източници с цел намаляване на разходите за енергопотребление.
В предвидените по проекта дейности са включени провеждането на проучване за възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и разработването на Трансгранична стратегия за прилагане на ВЕИ.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че от 26.03.2008 г. до 28.03.2008 г. във фоайето на Държавна филхармония Видин се проведе първото българо-сръбско изложение на пчелен мед, пчелни продукти и пчеларски инвентар. Участие в мероприятието взеха 30 пчелари от Видинското пчеларско дружество „Димитър Балев” и пчеларското дружество в Неготни, Република Сърбия „Хадук Велько”.
По време на изложението беше организиран цикъл от семинарни занятия, на които се разглеждаха актуални теми от пчеларската практика и прилагането на биологичоно пчеларство. Сред участниците се организира конкурс за „Най-атрактивен щанд”, „Най-оригинална опаковка”, „Най-успешен етикет”, „Царица на меда”, „Доайен на пчеларството” и др. Почетни грамоти бяха връчени на всички участници в изложението. Наградени бяха и победителите в конкурсите за детски рисунка и стихотворение на тема „Пчелите и нашият свят”, раздадоха се поощрителни награди на всички участници в конкурсите.
В края на мероприятието между Сдружение „България в Европа”, Пчеларско дружество „Димитър Балев”, гр. Видин и Пчеларско дружество „Хайдук Велько” гр. Неготин беше подписано Споразумение за транс-гранично сътрудничество в областта на биологичното пчеларство.
На 8 май 2008 г. в гр. Неготин, Република Сърбия ще се проведе изложение на пчеларите и винопроизводителите в региона. Покана да вземат участие в събитието получиха всички участници, както и гостите на изложението.
Пчеларското изложение се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 26.03.2008 г., от 14.00 ч. Сдружение „България в Европа” Ви кани на официалното откриване на първото българо-сръбско пчеларско изложение, което ще се проведе в сградата на Държавна филхармония Видин в периода 26.03.2008 г. - 28.03.2008 г.
Пчеларското изложение се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.
По време на изложението ще се организира и цикъл от семинарни занятия, насочени към участниците и гостите, на които ще се разглеждат актуални теми от пчеларската практика и прилагането на биологичоно пчеларство. За да се повиши атрактивността на изложението ще се организират конкурси за „Най-атрактивен щанд”, „Най-оригинална опаковка”, „Най-успешен етикет”, „Царица на меда”, „Доайен на пчеларството” и др. Ще се представят резултатите от конкурсите за детска рисунка и стихотворение на тема „Пчелите и нашият свят”. Като резултат от проведеното пчеларско изложение ще се разработи и подпише Споразумение за транс-гранично сътрудничество в областта на биологичното пчеларство.
На изложението ще присъстват представители на сръбския партньор по проекта – Община Неготин, Съюзът на пчеларите в Неготин, областна администрация Видин, общинска администрация Видин, общинска администрация Брегово, общинска администрация Димово, Областна дирекция „Земеделие и гори” Видин, Областна Дирекция на Държавен фонд “Земеделие” Видин, Областна Разплащателна агенция Видин, Областна служба за съвети в земеделието Видин, Районна ветеринарномедицинска служба Видин, образователни институции, представители на банковия сектор и бизнеса, местни неправителствени организации, земеделски производители и др. Покана е отправена и към представителите на финансиращата институция по проекта – Изпълнителна агенция ФАР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Ще се радваме, ако уважите и отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея.

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви кани да отразите обучението на тема „По-високи доходи от използването на пчелите”, което ще се състои на 25 и 26 септември 2008 г. в Хотел „Видин”, гр. Видин.
Обучението се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.
В рамките на проекта се проведе българо-сръбско пчеларско изложение, обучение на тема “Добри пчеларски практики”, извърши се проучване за готовността и мотивацията на пчеларите и земеделските производители от двете страни на границата да прилагат екологично чисто земеделие и добри пчеларски практики.
Основните теми, които ще се разискват по време на обучението „По-високи доходи от използването на пчелите” са: планираното опрашване – начин за повишаване на добивите от земеделска продукция; брой и сила на отдадените под наем кошери;  план за разположение на кошерите на полето; време на разполагане и оттегляне от полето; осигуряване на възможност на пчеларя да обслужва пчелина; предпазване от пестициди и отравяния на пчелите; начини на плащане на наема във времето; неустойки за некачествено опрашване или неспазване на уговорката от страна на земеделеца; добри европейски и световни пчеларски и земеделски практики.
Ще се радваме, ако уважите и отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея.

 

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви кани да отразите обучението на тема „Добри пчеларски практики”, което ще се състои в периода 19.05.2008 г. до 21.05.2008 г. в Панорамния бар на Хотел „Нинов”, гр. Видин.
Обучението се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.
В рамките на проекта се проведе българо-сръбско пчеларско изложение, извършва се проучване за готовността и мотивацията на пчеларите и земеделските производители от двете страни на границата да прилагат екологично чисто земеделие и добри пчеларски практики и ще се проведат 2 обучения, популяризиращи прилагането на екологично чисти методи в селското стопанство и конкретно в пчеларството.
Основните теми, които ще се разискват по време на обучението „Добри пчеларски практики” са: избор на място за пчелина; използване на оптимални (за пчелите и пчеларя) технологии за получаване, преработка и съхранение на пчелните продукти; използване на специални изисквания при оборудването на пчелина и гнездото на пчелите в кошера; хигиенни изисквания по отношение храненето (подхранването) на пчелите; използване само на определени "биологично чисти" методи и средства за борба срещу болестите по пчелите; хигиенни изисквания към пчеларското оборудване, личната хигиена, помещенията за производство, преработка и съхранение на пчелните продукти и тяхната опаковка и др.
Ще се радваме, ако уважите и отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея.

 

 

 

 

B

Проект BG 2004/016-785.01.02 .01.009
“Съвместни усилия за опазване и подобряване на здравето на населението в пограничния регион около поречието на река Тимок”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с изпълнението на проект BG 2004/016-785.01.02 .01.009 – “ Съвместни усилия за опазване и подобряване на здравето на населението в пограничния регион около поречието на река Тимок” Сдружение България в Европа, Видин стартира провеждането на училищна кампания под наслов “По – доброто здраве чрез по- чиста околна среда”.

Кампанията включва провеждането на серия от открити уроци в училищата в град Брегово, град Видин, град Неготин и други. По време на откритите уроци ще се обсъждат наболели екологични теми и мерките и средствата, необходими за преодоляването им. Особенно внимание ще се обърне на нуждата от изостряне на общественото съзнание върху проблемите за опазването на околната среда и участието на младото поколение в екологични мероприятия.

Като част от кампанията ще се проведе конкурс за най- добра детска рисунка по наслов “Нашето здраве в нашите ръце”. За победителите ще бъдат осигурени награди, а най – добрите творби ще бъдат изложени в сградите на община Брегово, община Неготин, областна администрация Видин, училища, здравни и социални институции в района.

Канят се всички желаещи да вземат участие в провежданите мероприятия.

Крайният срок за предаване на готовите рисунки за участие в конкурса е 20. 09. 2007г. четвъртък – 18,00 часа.