НОВИНИ

Попълнете анкета за проучване на степента на участие на гражданското общество в процеса на формиране на политики, взимане на решения, прилагане и мониторинг на политиките по управление на отпадъците

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

За проучване на степента на участие на гражданското общество в процеса на формиране на политики, взимане на решения, прилагане и мониторинг на политиките по управление на отпадъците по Проект № BG05SFOP001-2.009-0167-C01 "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, съфинансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Най-учтиво Ви каним да участвате в анкетно проучване чрез попълване на този въпросник, насочен към подобряване на процесите по осведомяване, информиране, формулиране и мониторинг на политиката по управление на отпадъците в община Видин.
Като граждани, представители на гражданското общество, бизнеса, организации и институции с активна позиция, за нас е много важно Вашето мнение и виждане. Това ще спомогне да се подобрят способите за реално участие на граждани, неправителствени организации, структури на гражданското общество и бизнес в процесите на определяне и наблюдение на общинската политика по управление на отпадъците в общината.
Попълването на въпросника ще Ви отнеме 10-12 минути и ще е от съществено значение за ефективното изпълнение и завършване на проучването и получаване на коректни резултати.
Събирането и обработката на информация е в съответствие с действащите правила на законодателството, което гарантира защита на личните данни, като проучването е изцяло анонимно.
Искаме да Ви уверим, че Вашите отговори са високо ценени от екипа !
Предварително благодарим за Вашата съпричастност и съдействие!

Въпросникът за граждани, бизнес, НПО, медии и други заинтересовани лица е достъпен на адрес: https://forms.gle/Q5QC58CuSY5dL63R8  

Въпросникът институции и организации, включени в цикъла по управление на отпадъците е достъпен на адрес: https://forms.gle/dNWLC8V3RP4syg2SA

 

ОБЯВА

Сдружение „България в Европа“ гр. Видин в качеството си на бенефициент по проект „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“ набира доброволци по проекта за град Видин за периода май 2019 г. – март 2020 г.

Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на институциите, отговорни за прилагане на местните политики по управление на отпадъците. Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са служители в институциите, ангажирани с цикъла по управление на отпадъците - обект на гражданско наблюдение, и да имат време и желание за полагане на безвъзмезден труд.

Проект „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“ стартира през януари 2019 г. и е с продължителност 15 месеца. Изпълнява се от Сдружение „България в Европа“ в партньорство със Сдружение за Регионална Инициатива. Проектът има за цел да се повиши гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките по управление на отпадъците. В резултат на реализирането на проекта ще се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите, ще се увеличи активността на гражданското общество и социално-икономическите партньори, ще се отправят конкретни препоръки за повишаване на гражданското участие в местните екологични политики, ще се повиши доверието към работата на местната администрация.

Повече информация за проекта можете да намерите на http://www.bgeu.biz/index.php?page=news.html. При проявен интерес, изпращайте заявление за участие и автобиография в срок до 30 април 2019 г. на следните адреси:

Гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ 1, ет. 2, оф. 9, Сдружение "България в Европа" или на e-mail: bgeu@mail.bg.

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” има удоволствието да Ви информира, че на 10.01.2019 г. стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0167 „Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009. Проектът е с продължителност 15 месеца и се изпълнява в партньорство със Сдружение за Регионална Инициатива.
Проектът има за цел да се повиши гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките по управление на отпадъците в региона на Видин. В резултат на реализирането на проекта ще се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите, ще се увеличи активността на гражданското общество и социално-икономическите партньори, ще се отправят конкретни препоръки за повишаване на гражданското участие в местните екологични политики, ще се повиши доверието към работата на местната администрация.

Планираните основни дейности включват: проучване, анализ и оценка на текущото ниво на участие на гражданското общество в местните екологични политики, провеждане на гражданско наблюдение, формиране на Консултативен съвет за реализиране и мониторинг на политиките по управление на отпадъците и повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в политиката по управление на отпадъците.

 


АКТУАЛНО

 

>Компостерите - начин за екологично справяне с органичен отпадък

 

 

АРХИВ НОВИНИ

 

Tender for organising public events, Vidin district, Republic of Bulgaria

06.02.2017

"Bulgaria in Europe” Association announces competitive negotiated procedure for Organising public events, Vidin district, Republic of Bulgaria with reference number CB007.1.32.318.01 under the project “PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT IN THE CROSS-BORDER REGION THROUGH COMPOSTING OF BIODEGRADABLE WASTE INTERREG – IPA CBC” funded under Interreg – IPA CBC Programme Bulgaria – Serbia 2014-2020. Tenders must be delivered to the Contracting Authority for receipt before 08.03.2017, COB, i.e. 17.00 h. local time.

Files: td_events_01_for_publishing


 

B

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 12.11.2008 г. - 14.11.2008 г. в Комплекс „Fanty - G”, гр. Видин се проведе обучение на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочено към представители на публични и обществени институции от българо-румънския граничен регион.
Обучението се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните източници и опазване на биоразнообразието.
Основните теми, включени в обученията са: настоящ опит и най-добрите практики за екологични зелени технологии в ЕС и по света; анализ на текущото състояние на околната среда; представяне на различни видове ВЕИ - геотермална енергия, хидро-енергия, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса; роля на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за устойчивото енергийно развитие; икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на ВЕИ в България и Румъния, както и в ЕС като цяло; активно гражданско участие при използването на “зелени” технологии – ВЕИ; създаване на възможности за търсене и използване на съвместни мерки между обществения и гражданския сектор на международно ниво за съвместно използване на ВЕИ; представяне на международни документи и нормативна база, касаеща прилагането на ВЕИ и енергийно ефективни мерки: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Протокол от Киото, национално законодателство.
В рамките на проекта се провеждат серия от обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочени към граждани и НПО, публични власти, инвеститори и предприемачи. Настоящото обучение е второ от серията обучения и беше насочено към представители на публични институции и ведомства. По време на обучението се коментира как да се намалят разходите за енергопотребление и поддръжка на обществени сгради.
В предвидените по проекта дейности са включени провеждането на проучване за възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и разработването на Трансгранична стратегия за прилагане на ВЕИ.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 05.11.2008 г. - 07.11.2008 г. в Комплекс „Fanty - G”, гр. Видин се проведе обучение на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочено към граждани и представители на НПО-сектора от българо-румънския граничен регион.
Обучението се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните източници и опазване на биоразнообразието.
Основните теми, включени в обученията са: настоящ опит и най-добрите практики за екологични зелени технологии в ЕС и по света; анализ на текущото състояние на околната среда; представяне на различни видове ВЕИ - геотермална енергия, хидро-енергия, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса; роля на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за устойчивото енергийно развитие; икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на ВЕИ в България и Румъния, както и в ЕС като цяло; активно гражданско участие при използването на “зелени” технологии – ВЕИ; създаване на възможности за търсене и използване на съвместни мерки между обществения и гражданския сектор на международно ниво за съвместно използване на ВЕИ; представяне на международни документи и нормативна база, касаеща прилагането на ВЕИ и енергийно ефективни мерки: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Протокол от Киото, национално законодателство.
В рамките на проекта ще се проведат серия от обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочени към граждани и НПО, инвеститори и предприемачи, публични власти. Първото от серията обучения беше насочено конкретно към граждани и НПО. По време на обучението се коментира как да се внедряват в бита и в работата възобновяемите енергийни източници с цел намаляване на разходите за енергопотребление.
В предвидените по проекта дейности са включени провеждането на проучване за възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и разработването на Трансгранична стратегия за прилагане на ВЕИ.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че от 26.03.2008 г. до 28.03.2008 г. във фоайето на Държавна филхармония Видин се проведе първото българо-сръбско изложение на пчелен мед, пчелни продукти и пчеларски инвентар. Участие в мероприятието взеха 30 пчелари от Видинското пчеларско дружество „Димитър Балев” и пчеларското дружество в Неготни, Република Сърбия „Хадук Велько”.
По време на изложението беше организиран цикъл от семинарни занятия, на които се разглеждаха актуални теми от пчеларската практика и прилагането на биологичоно пчеларство. Сред участниците се организира конкурс за „Най-атрактивен щанд”, „Най-оригинална опаковка”, „Най-успешен етикет”, „Царица на меда”, „Доайен на пчеларството” и др. Почетни грамоти бяха връчени на всички участници в изложението. Наградени бяха и победителите в конкурсите за детски рисунка и стихотворение на тема „Пчелите и нашият свят”, раздадоха се поощрителни награди на всички участници в конкурсите.
В края на мероприятието между Сдружение „България в Европа”, Пчеларско дружество „Димитър Балев”, гр. Видин и Пчеларско дружество „Хайдук Велько” гр. Неготин беше подписано Споразумение за транс-гранично сътрудничество в областта на биологичното пчеларство.
На 8 май 2008 г. в гр. Неготин, Република Сърбия ще се проведе изложение на пчеларите и винопроизводителите в региона. Покана да вземат участие в събитието получиха всички участници, както и гостите на изложението.
Пчеларското изложение се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 26.03.2008 г., от 14.00 ч. Сдружение „България в Европа” Ви кани на официалното откриване на първото българо-сръбско пчеларско изложение, което ще се проведе в сградата на Държавна филхармония Видин в периода 26.03.2008 г. - 28.03.2008 г.
Пчеларското изложение се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.
По време на изложението ще се организира и цикъл от семинарни занятия, насочени към участниците и гостите, на които ще се разглеждат актуални теми от пчеларската практика и прилагането на биологичоно пчеларство. За да се повиши атрактивността на изложението ще се организират конкурси за „Най-атрактивен щанд”, „Най-оригинална опаковка”, „Най-успешен етикет”, „Царица на меда”, „Доайен на пчеларството” и др. Ще се представят резултатите от конкурсите за детска рисунка и стихотворение на тема „Пчелите и нашият свят”. Като резултат от проведеното пчеларско изложение ще се разработи и подпише Споразумение за транс-гранично сътрудничество в областта на биологичното пчеларство.
На изложението ще присъстват представители на сръбския партньор по проекта – Община Неготин, Съюзът на пчеларите в Неготин, областна администрация Видин, общинска администрация Видин, общинска администрация Брегово, общинска администрация Димово, Областна дирекция „Земеделие и гори” Видин, Областна Дирекция на Държавен фонд “Земеделие” Видин, Областна Разплащателна агенция Видин, Областна служба за съвети в земеделието Видин, Районна ветеринарномедицинска служба Видин, образователни институции, представители на банковия сектор и бизнеса, местни неправителствени организации, земеделски производители и др. Покана е отправена и към представителите на финансиращата институция по проекта – Изпълнителна агенция ФАР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Ще се радваме, ако уважите и отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея.

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви кани да отразите обучението на тема „По-високи доходи от използването на пчелите”, което ще се състои на 25 и 26 септември 2008 г. в Хотел „Видин”, гр. Видин.
Обучението се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.
В рамките на проекта се проведе българо-сръбско пчеларско изложение, обучение на тема “Добри пчеларски практики”, извърши се проучване за готовността и мотивацията на пчеларите и земеделските производители от двете страни на границата да прилагат екологично чисто земеделие и добри пчеларски практики.
Основните теми, които ще се разискват по време на обучението „По-високи доходи от използването на пчелите” са: планираното опрашване – начин за повишаване на добивите от земеделска продукция; брой и сила на отдадените под наем кошери;  план за разположение на кошерите на полето; време на разполагане и оттегляне от полето; осигуряване на възможност на пчеларя да обслужва пчелина; предпазване от пестициди и отравяния на пчелите; начини на плащане на наема във времето; неустойки за некачествено опрашване или неспазване на уговорката от страна на земеделеца; добри европейски и световни пчеларски и земеделски практики.
Ще се радваме, ако уважите и отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея.

 

 

 

 

B

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви кани да отразите обучението на тема „Добри пчеларски практики”, което ще се състои в периода 19.05.2008 г. до 21.05.2008 г. в Панорамния бар на Хотел „Нинов”, гр. Видин.
Обучението се организира по проект „Съвместна промоция на биологично пчеларство” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Сърбия в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Съвместен фонд за малки проекти 2005”. Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да популяризира прилагането на биологично пчеларство и добри пчеларски практики в двата трансгранични региона.
В рамките на проекта се проведе българо-сръбско пчеларско изложение, извършва се проучване за готовността и мотивацията на пчеларите и земеделските производители от двете страни на границата да прилагат екологично чисто земеделие и добри пчеларски практики и ще се проведат 2 обучения, популяризиращи прилагането на екологично чисти методи в селското стопанство и конкретно в пчеларството.
Основните теми, които ще се разискват по време на обучението „Добри пчеларски практики” са: избор на място за пчелина; използване на оптимални (за пчелите и пчеларя) технологии за получаване, преработка и съхранение на пчелните продукти; използване на специални изисквания при оборудването на пчелина и гнездото на пчелите в кошера; хигиенни изисквания по отношение храненето (подхранването) на пчелите; използване само на определени "биологично чисти" методи и средства за борба срещу болестите по пчелите; хигиенни изисквания към пчеларското оборудване, личната хигиена, помещенията за производство, преработка и съхранение на пчелните продукти и тяхната опаковка и др.
Ще се радваме, ако уважите и отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея.

 

 

 

 

B

Проект BG 2004/016-785.01.02 .01.009
“Съвместни усилия за опазване и подобряване на здравето на населението в пограничния регион около поречието на река Тимок”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

e

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с изпълнението на проект BG 2004/016-785.01.02 .01.009 – “ Съвместни усилия за опазване и подобряване на здравето на населението в пограничния регион около поречието на река Тимок” Сдружение България в Европа, Видин стартира провеждането на училищна кампания под наслов “По – доброто здраве чрез по- чиста околна среда”.

Кампанията включва провеждането на серия от открити уроци в училищата в град Брегово, град Видин, град Неготин и други. По време на откритите уроци ще се обсъждат наболели екологични теми и мерките и средствата, необходими за преодоляването им. Особенно внимание ще се обърне на нуждата от изостряне на общественото съзнание върху проблемите за опазването на околната среда и участието на младото поколение в екологични мероприятия.

Като част от кампанията ще се проведе конкурс за най- добра детска рисунка по наслов “Нашето здраве в нашите ръце”. За победителите ще бъдат осигурени награди, а най – добрите творби ще бъдат изложени в сградите на община Брегово, община Неготин, областна администрация Видин, училища, здравни и социални институции в района.

Канят се всички желаещи да вземат участие в провежданите мероприятия.

Крайният срок за предаване на готовите рисунки за участие в конкурса е 20. 09. 2007г. четвъртък – 18,00 часа.