Проект: BG 2004/016-785.01.02.01.009 “Съвместни усилия за опазване и подобряване здравето на населението в пограничния регион около поречието на река Тимок”

ЗА ПРОЕКТА

Настоящият проект е насочен към населението на приграничните райони около поречието на река Тимок – община Брегово и община Неготин. Проектът предвижда да се подобри здравния статус на населението чрез прилагането на комплекс от мерки за опазване и подобряване на околната среда в региона. За тази цел ще се проведат няколко публични мероприятия, обучение за заинтересованите страни, ще се изгради база-данни на източниците на замърсявания и опасности за здравето. Ще се изработи, попълни от местното население и анализира анкета за най-наболелите проблеми в района в областта на публичното здраве и опазването на околната среда. Въз основа на изразените нужди ще се проведе изследване на основните компоненти на околната среда, което ще стане база за разработване на препоръки за подобряване на текущото екологично състояние в региона. Ще се разработят документи за съвместни трансгранични действия при възникнали заплахи за здравето на населението.
Общата цел на проекта е да създаде разнообразни възможности за гражданите от приграничния регион по поречието на река Тимок активно да се включват в процеса на трансгранично сътрудничество. Основната идея е насочена към прилагането на мерки за подобряване на сътрудничеството в сферата на здравеопазването с цел бързи отговори и координирани действия при заплахи за здравето на населението.
Общата цел на проекта ще се реализира чрез следните конкретни цели:
•  Да се подобри работата в мрежа и социалното сближаване в крайграничния регион;
•  Да се създадат нови трансгранични партньорства и да се укрепят трансграничните контакти на оперативно ниво, ориентирани към подобряване на здравния статус на населението и създаване на по-добра околна среда;
•  Да се повиши капацитета за бърз отговор и координирани действия при заплахи за здравето на населението от двете страни на границата чрез провеждане на редица публични мероприятия – обучение, работни срещи, заключителна конференция;
•  Да се извърши независимо изследване на почва, вода и въздух в трансграничния регион;
•  Да се разработи съвместен план за действие при заплахи за здравето на населението;
•  Да се разработи база-данни за източниците на точкови замърсявания и евентуалните опасности за здравето на населението в трансграничния регион;
•  Широко да се популяризират и презентират целите, приоритетите, очакваните резултати и дейностите по поректа пред обществеността.
Целевите групи по проекта са населението от пограничния регион, което ще повиши информираността си и капацитета си за действия при заплахи за общественото здраве.
Преките бенефициенти по проекта са:
•  8076 души – жители на община Брегово;
•  43551 души - жители на община Неготин;
•  Учениците от училищата в Брегово – над 300;
•  Анкетираните по проекта лица, чрез които ще се анализира текущото състояние на околната среда в региона и въздействието, която тя оказва върху здравния статус на местното население – над 500 души;
•  Здравните заведения в двата целеви региона;
Непреките бенефициенти по проекта са:
•  Общинската администрация в двата целеви региона;
•  Училищните ръководства в училищата в Брегово, където ще се проведат училищните кампании;
•  Населението на област Видин и целия пограничен регион около река Тимок;
•  Институциите, ангажирани с решаването на национално ниво на проблемите, свързани с опазване на общественото здраве;
•  Институциите, ангажирани с решаването на национално ниво на проблемите, свързани с подобряване на екологичното състояния;
•  Обществото като цяло – чрез изграждането на успешен модел за действие при кризисни ситуации, заплашващи здравето на населението.
Трансграничното въздействие, което проектът ще окаже върху приграничния регион е доста широко и всеобхватно. Благодарение на реализирането на проекта се създава устойчива трансгранична мрежа за сътрудничество между публична администрация, неправителствен сектор и гражданите. Създава се успешен модел на работа в сферата на опазване на общественото здраве чрез подобряване текущото състояние на околната среда, който ще намери отражение от двете страни на границата и ще допринесе за разрешаването на остри регионални проблеми. Изпитаният и работещ модел може да се прилага и в други региони със сходни проблеми както в България, така и в Сърбия и Черна Гора. Проектът търси съществуващите общи проблеми в двата погранични региона, като предлага решение за тях, което да се реализира и да има отзвук и от двете страни на границата.

Проектът съдейства за подобряване на работата в мрежа и социалното сближаване в граничния регион, укрепва трансграничните контакти на оперативно ниво между представителите на публичната админстрация, неправителствения сектор и гражданите.
Не на последно място проектът силно допринася за подобряване на капацитета на партньорите и на целевите групи от двете страни на границата за разработване и изпълнение на съвместни инициативи, насочени към подобряване на социално-икономическото положение в пограничните региони .