logo1     logo2        logo3 

 

Проект: “Oпазване и подобряване на околната среда в транс-граничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци”

ЗА ПРОЕКТА


Проект «Oпазване и подобряване на околната среда в транс-граничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци» се изпълнява от Сдружение „България в Европа” и Община Кладово в периода 23.11.2016 г. – 22.01.2018 г. Проектът е на стойност 142 913,13 евро и има за цел да стимулира балансираното и устойчиво развитие в граничния регион чрез адаптация към промените в околната среда и разумно икономическо развитие.
Специфичните цели на проекта включват: промоция и засилване оползотворяването на общите природни ресурси и опазване на околната среда чрез осъществяване на съвместни екологични дейности; повишаване на обществената информираност за намаляване и повторна употреба на биоразградимите отпадъци; изграждане на капацитет на публичните власти и заинтересовани страни относно намаляването и повторното използване на отпадъците; опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха; подобряване на местните екологични политики.
Планираните основни дейности включват: изследване в двата целеви региона на обществената информираност относно компостирането на биоразградими отпадъци, управлението на отпадъци и разработване на оценка на нуждите; провеждане на информационна конференция за представяне на резултатите от изследванията; организиране на информационни дни във Видинска област и окръг Бор за популяризиране на ползите от компостирането; доставка на оборудване за компостиране - компостери и шредери; провеждане на обучение "Политика за нулеви отпадъци и разумни решения за управление на отпадъците"; разработване на Трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци; изготвяне на финална трансгранична оценка на ефекта от компостирането; организиране на финална конференция за представяне на резултатите от проекта.

 

НОВИНИ

 

Прес-съобщение 1

 

Прес-съобщение 2

 

Прес-съобщение 3

 

Прес-съобщение 4

 

Прес-съобщение 5

 

Прес-съобщение 6

 

Прес-съобщение 7

 

ДОКУМЕНТИ

 

Листовка за популяризиране на проекта

 

Представяне на проекта - на български език

 

Представяне на проекта - на сръбски език

 

Представяне на трансграничната програма

 

Първоначално проучване на нивото на информираност относно управлението и оползотворяването на отпадъците и компостирането на биоразградими отпадъци Област Видин

 

Първоначално проучване на нивото на информираност относно управлението и оползотворяването на отпадъците и компостирането на биоразградими отпадъци Окръг Бор

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ

 

SUMMARY OF THE RESULTS OF THE INTIAL CASE STUDY

 

КОМПОСТИРАНЕТО - ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО ; КОМПОСТИРАЊЕ - КОРИСНО И ПРИЈАТНО

 

Нормативни изисквания, най-добри практики и решения при разделното събиране на био-отпадъци - на български език.pptx

 

Нормативни изисквания, най-добри практики и решения при разделното събиране на био-отпадъци - на сръбски език.pptx

 

Политика на ЕС в областта на управлението на отпадъците - на български език.pptx

 

Политика на ЕС в областта на управлението на отпадъците - на сръбски език.pptx

 

Управление на биоразградимите и био отпадъците. Основни насоки на пакета за „кръгова икономика” - на български език.pptx

 

Управление на биоразградимите и био отпадъците. Основни насоки на пакета за „кръгова икономика” - на сръбски език.pptx

 

Трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци в област Видин и област Бор - на български език.pdf

 

Трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци в област Видин и област Бор - на сръбски език.pdf

 

ФИНАЛНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ КОМПОСТИРАНЕ ОБЛАСТ ВИДИН.pdf

 

ФИНАЛНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ КОМПОСТИРАНЕ ОКРЪГ БОР.pdf

 

Final cross border assessment of the effect of composting on pollution level.pdf

 

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия”