logo1     logo2        logo3 

 

Проект: “Oпазване и подобряване на околната среда в транс-граничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци”

ЗА ПРОЕКТА


Проект «Oпазване и подобряване на околната среда в транс-граничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци» се изпълнява от Сдружение „България в Европа” и Община Кладово в периода 23.11.2016 г. – 22.01.2018 г. Проектът е на стойност 142 913,13 евро и има за цел да стимулира балансираното и устойчиво развитие в граничния регион чрез адаптация към промените в околната среда и разумно икономическо развитие.
Специфичните цели на проекта включват: промоция и засилване оползотворяването на общите природни ресурси и опазване на околната среда чрез осъществяване на съвместни екологични дейности; повишаване на обществената информираност за намаляване и повторна употреба на биоразградимите отпадъци; изграждане на капацитет на публичните власти и заинтересовани страни относно намаляването и повторното използване на отпадъците; опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха; подобряване на местните екологични политики.
Планираните основни дейности включват: изследване в двата целеви региона на обществената информираност относно компостирането на биоразградими отпадъци, управлението на отпадъци и разработване на оценка на нуждите; провеждане на информационна конференция за представяне на резултатите от изследванията; организиране на информационни дни във Видинска област и окръг Бор за популяризиране на ползите от компостирането; доставка на оборудване за компостиране - компостери и шредери; провеждане на обучение "Политика за нулеви отпадъци и разумни решения за управление на отпадъците"; разработване на Трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци; изготвяне на финална трансгранична оценка на ефекта от компостирането; организиране на финална конференция за представяне на резултатите от проекта.

 

НОВИНИ

 

Прес-съобщение 1

 

Прес-съобщение 2

 

Прес-съобщение 3

 

Прес-съобщение 4

 

Прес-съобщение 5

 

Прес-съобщение 6

 

ДОКУМЕНТИ

 

Листовка за популяризиране на проекта

 

Представяне на проекта - на български език

 

Представяне на проекта - на сръбски език

 

Представяне на трансграничната програма

 

Първоначално проучване на нивото на информираност относно управлението и оползотворяването на отпадъците и компостирането на биоразградими отпадъци Област Видин

 

Първоначално проучване на нивото на информираност относно управлението и оползотворяването на отпадъците и компостирането на биоразградими отпадъци Окръг Бор

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОУЧВАНЕ

 

SUMMARY OF THE RESULTS OF THE INTIAL CASE STUDY

 

КОМПОСТИРАНЕТО - ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО ; КОМПОСТИРАЊЕ - КОРИСНО И ПРИЈАТНО

 

Нормативни изисквания, най-добри практики и решения при разделното събиране на био-отпадъци - на български език.pptx

 

Нормативни изисквания, най-добри практики и решения при разделното събиране на био-отпадъци - на сръбски език.pptx

 

Политика на ЕС в областта на управлението на отпадъците - на български език.pptx

 

Политика на ЕС в областта на управлението на отпадъците - на сръбски език.pptx

 

Управление на биоразградимите и био отпадъците. Основни насоки на пакета за „кръгова икономика” - на български език.pptx

 

Управление на биоразградимите и био отпадъците. Основни насоки на пакета за „кръгова икономика” - на сръбски език.pptx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия”