Проект: BG 2004/016-785.01.01.01-04 “Подкрепа за разработването на проекти чрез въвеждане на екологично чисто земеделие”

ЗА ПРОЕКТА

Проекта има за цел да увеличи възможностите на местните и регионалните власти, НПО, земеделски производители, както и на техните социално-икономически парньори да развиват и осъществяват проекти на ЕС, за да бъде подобрена социално-икономическата ситуация в Българския и Сръбския транс-гранични региони. Осъществяването на тази цел ще се получи чрез популяризиране на екологично чисто земеделие, за да се подкрепи защитаването на естествената среда. Ще бъде извършено подробно проучване за възможностите за представяне и използване на алтернативни земеделски растения. Като резултат от проучванията ще бъдат създадени инвестиционни възможности и след края на проекта ще бъдат инсталирани биогоривни интсталации в двата целеви региона. Всичко това ще бъде осъществено в широкомащабна популяризационна кампания за мотивиране на местните хора да използват нови алтернативни земеделски растения, които от една страна ще намалят почвеното замърсяване и от друга страна ще осигурят суровини за биогоривната инсталация. Популяризационната кампания ще включва: провеждане на обучение “Екологично чисто земеделие чрез въвеждане на биомаса”, създаване на Наръчник “Екологично чисто земеделие” и 30-минутен документален филм. С медията ще бъде поддържан непрекъснат контакт. Основната дейност на проекта е създаването на транс-граничен план за развитие за предпазване от замърсяване. Той ще бъде представен на местно, областно, регионално и национално ниво на двете страни и ще допринесе за прилагането на техните планови документи.

Общите цели на проекта са:
•  Да максимизира социалното и икономическото единство между граничните региони чрез окуражаване на контактите и сътрудничества на различни нива, създавайки по този начин основа за устойчиво икономическо развитие ;
•  Да подкрепи интегриран подход при определяне на регионалните несъответствия в пограничния регион чрез засилване и развитие на съвместни инициативи от двете страни на границата ;
•  Да стимулира реалното транс-гранично сътрудничество.

Специфичните цели на настоящото предложение са:
•  Да увеличи потенциалните възможности на местните и регионални власти, НПО, земеделски производители, т.н. както и техните социално-икономически партньори, да развият и осъществят проекти с ясно транс-гранично влияние и в съответствие с NP JPD България-Сърбия и Черна Гора (2004-2006);
•  Да въведе екологично чисто земеделие и да подкрепи опазването на естествената околна среда;
•  Да създаде възможности за инвестиране в сферата на производството на биогориво чрез изготвяне на приложимо проучване за възможностите за представяне и усвояване на алтернативни земеделски растения ;
•  Да проведе силна популяризационна кампания за представяне на “добрите земеделски практики” чрез разработването на Наръчник, документален филм и провеждането на обучение за 30 земеделски производители, заинтересовани в сферата на екологично чистото земеделие ;
•  Да създаде транс-граничен план за развитие за предпазване от замърсяването, което ще допринесе за прилагането на местни, областни, регионални и национални планове за развитие в двете страни – България и Сърбия.

Целевата група на проекта е населението, земеделските производители и инвеститори от двата бряга на гранцита.

Крайните проектни бенефициенти са:
•  30 представители на най-активните хора от двата региона, участници в обучението “Екологично чисто земеделие чрез въвеждане на биомаса” – те ще увеличат своето знание за производството на алтернативни земеделски растения и използването на биомаса;
•  Потенциални инвеститори в двата целеви региона – основавайки си на подробно проектно изследване те ще бъдат подкрепени да инвестират в региона в изграждането на биогоривна инсталация;
•  Местното население на двата целеви региона – чрез увеличаване на техния социално-икономически стандарт и подобряване на техния здравен статус;
•  Партньорските организации, които ще увеличат своя технически и административен капацитет.

Непреки проектни бенефициенти са :
•  Организации и институции, ангажирани с решаването на проблеми в областта на екологията, земеделието, органичното земеделие, енергийната ефективност и подновяеми енергиийни източници;
•  Местните власти, които ще намалят своите разходи за поддръжката на обществени сгради след изграждането на биогазовите инсталации;
•  Експерти и консултанти, включени в осъществяването на проекта чрез подобряване на своя капацитет;
•  Обществото като цяло .

Проектът помага за засилване на техническия и управленския капацитет на целевите групи. Участващите в проекта развиват умения за работа в екип, тяхното включване в изпълнението на проектните дейности провокира тяхната креативност, засилва тяхното желание за участие в социално-икономическия живот на двата региона. След участието им в проекта, гражданите ще притежават нови умения за прилагането на по-ефективни методи за определяне на техните проблеми, анализ и вземане на превантивни и корективни мерки. Проектът създава различни възможности за увеличаване на конкурентноспособността на фермерите от пограничните региони чрез увеличаване на техните знания.
Този проект стимулира управленските умения на бъдещите инвеститори. Чрез устойчивостта и промотирането на проектните дейности тези умения увеличават управленския и технически капацитет на целевата група. Придобитото знание и възможности за пълна реализация на този пазарно ориентиран проект, споделеният опит и добри практики гарантират ефекта на мултипликация на резултатите.
Проектът ще подобри управленския капацитет на партньорите развивайки тяхната практика в управлението на грантове и ще подобри техните умения за работа в мрежа . Членовете на екипа ще подобрят своя експертен потенциал за работа по проекти, финансирани от ЕС.
Проектът развива значително ноу-хау, което може да бъде мултиплицирано в бъдещите дейности на партньорите. Практиката за добро сътрудничество с местните власти и бизнес като цяло, обществеността и медиите е предпоставка за двете организации да развиват проекти в техните собствени общности.
Проектът осигурява възможности за реализиране на сътрудничество, начин на установяване на контакти, обмяна на опит и ноу-хау, придобиване на нови умения и знания в подпомагане на местното развитие.