Общо 12 проекта на обща стойност 80 000 долара бяха финансирани през последните две години по националната грантова схема. В рамките на 2-рия конкурс за набиране на проекти на местни ниво организиран от РЕЦ за ЦИЕ – клон България бяха избрани общо 7 проекта, на обща стойност 40,000 щ.д., които ще бъдат изпълнявани през 2006 г. Основните цели на тези проекти са: намаляване на органичното замърсяване на българския участък от басейна на река Дунав чрез насърчаване прилагането на добри земеделски практики; ликвидиране на стари замърсявания с битови отпадъци, възстановяване на влажни зони,организиране на филмови фестивали и кръгли маси и пр.

Проекта изпълняван от Сдружението в рамките на 2-рия конкурс за набиране на проекти на местни ниво организиран от РЕЦ за ЦИЕ – клон България има за цел да изгради и постави основите на информационно-обучителен център в град Видин, който да улесни достъпа на гражданите до екологична информация - един от принципите на Архуската конвенция. Създаване на активно гражданско общество е генерална цел на проекта, която ще бъде постигната чрез провеждане на информационно- обучителна кампания, насърчаване използването на алтернативни методи в земеделието, щадящи почвите и водите, създаване на нови форми на сътрудничество между местна власт, регионалните администрации на централната власт, НПО сектор, местно население, бизнеса и селскостопанските производители. Създадената система за обществено осведомяване и консултиране и интернет сайта, след приключване на проекта ще продължат да функционират и поддържат от партньорите и заинтересованите страни, което гарантира непрекъснат достъп до актуална и полезна информация. В проекта се акцентира върху повишаване/ изостряне на гражданското самосъзнание и екологично образование, като по този начин ще се насърчи активната гражданска позиция и участието във вземането на управленски решения, засягащи опазването на околната среда в региона и в частност водите на река Дунав.

Изграждането на информационно-обучителния център предоставя на заинтересованите страни достъп до информация, а също и да подават такава. Реализацията на проекта цели да се повиши гражданското внимание върху екологичното състояние на река Дунав, източниците на замърсяване. Този лесен достъп до информация ще доведе да повишаване на общественото участие в процеса за намаляване на органичните и токсични вещества и в процеса на вземане на управленски решения, свързани с опазването на водите на река Дунав. Тези процеси ще доведат да създаване на информирано и активно гражданско общество, което ще повлияе на създаването на местни и регионални политики в полза на опазването и възстановяването на качеството на водите на река Дунав. Повишената активност и достъпа до актуална и навременна информация ще инициира активен и траен диалог между граждани и управляващи.

В дългосрочен план се очаква да се подобри екологичното състояние на река Дунав, а в краткосрочен план с реализирането на проекта ще се подобрят знанията и разбирането на обществеността за екологичните проблеми на района, което от своя страна ще доведе до явно, категорично и активно изразяване на позицията на местните хора по отношение на управлението на водите. Издаването и разпространението на наръчник “Прилагане на “добри” земеделски практики, щадящи водите на река Дунав“ проекта ще допринесе повишаването на нивото на информираност и екологичното съзнание, а това от своя страна ще допринесе за промяна на потребителското поведение на гражданите.

След края на проекта следните количествени и качествени резултати ще са налице:

 

Този проект се реализира с финансовата помощ на ПРООН/ГЕФ в рамките на Дунавски Регионален Проект чрез програма за малки проекти изпълнявана от Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна Европа.

This project is being implemented with the financial support of the UNDP/GEF Danube Regional Project, through a grant programme managed by the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe.