Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

 

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 05.11.2008 г. - 07.11.2008 г. в Комплекс „Fanty - G”, гр. Видин се проведе обучение на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочено към граждани и представители на НПО-сектора от българо-румънския граничен регион.
Обучението се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните източници и опазване на биоразнообразието.
Основните теми, включени в обученията са: настоящ опит и най-добрите практики за екологични зелени технологии в ЕС и по света; анализ на текущото състояние на околната среда; представяне на различни видове ВЕИ - геотермална енергия, хидро-енергия, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса; роля на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за устойчивото енергийно развитие; икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на ВЕИ в България и Румъния, както и в ЕС като цяло; активно гражданско участие при използването на “зелени” технологии – ВЕИ; създаване на възможности за търсене и използване на съвместни мерки между обществения и гражданския сектор на международно ниво за съвместно използване на ВЕИ; представяне на международни документи и нормативна база, касаеща прилагането на ВЕИ и енергийно ефективни мерки: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Протокол от Киото, национално законодателство.
В рамките на проекта ще се проведат серия от обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочени към граждани и НПО, инвеститори и предприемачи, публични власти. Първото от серията обучения беше насочено конкретно към граждани и НПО. По време на обучението се коментира как да се внедряват в бита и в работата възобновяемите енергийни източници с цел намаляване на разходите за енергопотребление.
В предвидените по проекта дейности са включени провеждането на проучване за възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и разработването на Трансгранична стратегия за прилагане на ВЕИ.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

 

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел./факс 094637595, GSM: 0888498376
email: bgeu@mail.bg

 

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 12.11.2008 г. - 14.11.2008 г. в Комплекс „Fanty - G”, гр. Видин се проведе обучение на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочено към представители на публични и обществени институции от българо-румънския граничен регион.
Обучението се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните източници и опазване на биоразнообразието.
Основните теми, включени в обученията са: настоящ опит и най-добрите практики за екологични зелени технологии в ЕС и по света; анализ на текущото състояние на околната среда; представяне на различни видове ВЕИ - геотермална енергия, хидро-енергия, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса; роля на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за устойчивото енергийно развитие; икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на ВЕИ в България и Румъния, както и в ЕС като цяло; активно гражданско участие при използването на “зелени” технологии – ВЕИ; създаване на възможности за търсене и използване на съвместни мерки между обществения и гражданския сектор на международно ниво за съвместно използване на ВЕИ; представяне на международни документи и нормативна база, касаеща прилагането на ВЕИ и енергийно ефективни мерки: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Протокол от Киото, национално законодателство.
В рамките на проекта се провеждат серия от обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочени към граждани и НПО, публични власти, инвеститори и предприемачи. Настоящото обучение е второ от серията обучения и беше насочено към представители на публични институции и ведомства. По време на обучението се коментира как да се намалят разходите за енергопотребление и поддръжка на обществени сгради.
В предвидените по проекта дейности са включени провеждането на проучване за възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и разработването на Трансгранична стратегия за прилагане на ВЕИ.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел. 0889522398,
тел./факс 094637595, GSM: 0888498376
email: bgeu@mail.bg

 

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 17.11.2008 г. - 19.11.2008 г. в Йешелница, област Мехединц, Румъния се проведе третото, последно от серията обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници”, насочено към представители на инвеститори и предприемачи от българо-румънския граничен регион.
Обучението се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните източници и опазване на биоразнообразието.
Основните теми, включени в обученията са: настоящ опит и най-добрите практики за екологични зелени технологии в ЕС и по света; анализ на текущото състояние на околната среда; представяне на различни видове ВЕИ - геотермална енергия, хидро-енергия, вятърна енергия, слънчева енергия, биомаса; роля на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за устойчивото енергийно развитие; икономически предпоставки за сегашната употреба и бъдещото използване на ВЕИ в България и Румъния, както и в ЕС като цяло; активно гражданско участие при използването на “зелени” технологии – ВЕИ; създаване на възможности за търсене и използване на съвместни мерки между обществения и гражданския сектор на международно ниво за съвместно използване на ВЕИ; представяне на международни документи и нормативна база, касаеща прилагането на ВЕИ и енергийно ефективни мерки: директиви на ЕС, Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Протокол от Киото, национално законодателство.
В рамките на проекта се проведоха 3 обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници - ВЕИ”, насочени към граждани и НПО, публични власти, инвеститори и предприемачи. Настоящото обучение беше трето, последно от серията обучения и беше насочено към инвеститори и предприемачи от двата гранични региона – Видин и Мехединц. По време на обучението се коментираха възможностите за прилагане на ВЕИ технологиите в производството с цел намаляване себестойността на продукцията и предлаганите услуги. Дискутираха се възможностите за производство на биомаса, изграждането на инсталации за производство на биогориво, използването на слънчевата, вятърна, водна и геотермална енергия за намаляване на промишлените разходи за енергопотребление.
В предвидените по проекта дейности са включени провеждането на проучване за възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ и разработването на Трансгранична стратегия за прилагане на ВЕИ.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел. 0889522398,
тел./факс 094637595, GSM: 0888498376
email: bgeu@mail.bg

 

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че на 20.11.2008 г. в хотелски комплекс “Fanty – G” се проведе конференция за представяне на резултатите от проведено проучване за възможностите за използване на ВЕИ – възобновяеми енергийни източници в българо-румънския граничен регион – Област Видин и Област Мехединц.
Конференцията имаше за цел да представи пред обществеността резултатите от проведеното проучване за възможностите за използване на ВЕИ и прилагането на ВЕИ технологии в бита, промишлеността и при текущата поддръжка на обществени сгради. Мероприятието се организира по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие” и се финансира по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Проектът се изпълнява съвместно с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните ресурси и опазване на биоразнообразието.
В рамките на проекта се проведоха 3 обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници - ВЕИ”, насочени към граждани и НПО, публични власти, инвеститори и предприемачи. Проведе се и училищна кампания под надслов “Зелената енергия”, включваща серия от открити уроци и конкурс за детска рисунка в училища в Дробета Турну Северин, Румъния и Видин, България. Засне се документален филм, презентиращ двата трансгранични региона – Област Видин и Област Мехединц. В момента се разработва Трансгранична стратегия за използване на възобновяемите енергийни източници.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

 

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел./факс 094637595, GSM: 0888498376
email: bgeu@mail.bg

 

Проект BG 2005/017-455.01.02.01.02
"Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие"

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че на 28.11.2008 г. в гр. Дробета Турну Северин, Румъния се проведе финална конференция по проект „Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие”, финансиран по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния в рамките на схемата за безвъзмездна помощ „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”.
Проектът се изпълнява от Сдружение “България в Европа”, гр. Видин в партньорство с Асоциация “ЕКО Юг – Запад Румъния”, гр. Дробета Турну Северин, Румъния и има за цел да популяризира устойчивото развитие на трансграничния регион чрез ефективна употреба на икономическия потенциал, подходящо използване на природните ресурси и опазване на биологичното разнообразие.
По време на конференцията бяха обобщени и представени постигнатите по проекта резултати, обсъдени бяха възможностите за мултиплициране на добрите практики и  прилагането им и на други места в пограничния район.
В рамките на проекта се изпълниха редица дейности, насочени към повишаване информираността на населението за ефективно използване на природните ресурси, прилагане принципите за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в двата погранични региона – област Видин и Област Мехединц.
В рамките на проекта се проведоха 3 обучения на тема “Възобновяеми енергийни източници - ВЕИ”, насочени към граждани и НПО, публични власти, инвеститори и предприемачи. Проведе се и училищна кампания под надслов “Зелената енергия”, включваща серия от открити уроци и конкурс за детска рисунка в училища в Дробета Турну Северин, Румъния и Видин, България.
Засне се документален филм, презентиращ двата трансгранични региона – Област Видин и Област Мехединц и основните видове ВЕИ, използвани в тях.
Проведе се проучване на възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници в двата транс-гранични региона, разработи се стратегия за използване на възобновяемите енергийни източници.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за преодоляване на климатичните промени в световен мащаб.

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел./факс 094637595, GSM: 0888498376
email: bgeu@mail.bg