Проект “Съвместна промоция на биологично пчеларство”  
Програма “Добросъседство”
Проект “Съвместна промоция на биологично пчеларство”
Маркетингово проучване сред пчеларите и фермерите в двата целеви региона
Наръчник “Биологично пчеларство”
Обучения: Модул “Добри пчеларски практики” и модул “Повече приходи от използването на пчелите”
Провеждане на училищна кампания
Пчеларско изложение
Споразумение за транс-гранично сътрудничество в сферата на биологичното пчеларство
Новини
Връзки
За печат

 


 
“Настоящият уеб - сайт е изготвен с финансовата подкрепа на ЕС по програма ФАР – ТГС България – Сърбия, СФМП 2005”. Текстът на настоящата публикация не отразява официалната позиция на Европейската комисия.