Проект «Пчеларство без Граници» е финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ CCI № 2007CB16IPO006 www.ipacbc-bgrs.eu "

 

Проект "Пчеларство без граници" има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да подобри капацитета за съвместно използване на регионалния потенциал чрез подкрепа за пчеларството в двата региона и промоция на биологично пчеларство.

Основните дейности, които се предвижда да се реализират в рамките на проекта са: провеждане на 2 съвместни пчеларски изложения в България и в Сърбия, уъркшоп за представяне на иновативни пчеларски практики, разработване на база-данни на пчеларите и производителите на пчеларски инвентар в двата целеви региона; повишаване на обществената ангажираност по екологични теми чрез провеждане на съвместна информационна кампания за опазване на природните ресурси и екологосъобразно поведение, организиране на училищна кампания на екологична тематика с фокус върху биологичното пчеларство.