“Зелени технологии, енергийна ефективност и използване на ВЕИ”  
Програма ФАР – ТГС България – Румъния „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”
Проект “Трансгранични екологични дейности за устойчиво развитие”
Наръчник “Зелени технологии – как да се използват ВЕИ”
Транс-гранична стратегия за използването на ВЕИ
Проучване използването на ВЕИ
Документален филм “Зелените технологии – бъдеще и възможности”
Провеждане на училищна кампания
Новини
Връзки
За печат

 


 
“Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на ЕС по Програма ФАР – ТГС България – Румъния „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието”. Текстът на настоящата публикация не отразява официалната позиция на Европейската комисия.